^Về Đầu Trang

 

Hội thi "Trang trí góc thiên nhiên của bé" năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Kế hoạch số 33/KH-MNHS, ngày 01 tháng 3 năm 2022 của trường Mầm non Hoa Sen về việc tổ chức Hội thi "trang trí góc thiên nhiên của bé", năm học 2021 - 2022, Ban giám hiệu đã phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên trường tổ chức hội thi tại 13 nhóm, lớp. Sáng nay, ngày 11 tháng 03 năm 2022, Ban giám khảo (Ban giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn trường) đã bắt đầu chấm thi các sản phẩm dự thi của 13 nhóm, lớp ở điểm chính ở khu phố 2 và điểm phụ tại khu phố 4. 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2021-2022 (Phần thi thuyết trình)

Căn cứ vào Kế hoạch số 03/KH-MNHS, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của trường Mầm non Hoa Sen, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chứcPhần thi thuyết trình vào ngày 10 tháng 02 năm 2022.

Hội thi "Đồ dùng dạy học, đồ chơi cấp trường", năm học 2021 - 2022

  Ngày 04 tháng 11 năm 2021, trường Mầm non Hoa Sen lên Kế hoạch số 135/KH-MNHS ngày 04/11/2021 về việc Hội thi "Đồ dùng dạy học, đồ chơi cấp trường", năm học 2021 – 2022. Hội thi đã diễn ra sáng ngày 17/11/2021 với sự tham gia của 13 nhóm, lớp cùng 39 bộ đồ dùng dạy học, đồ chơi nhằm phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm non.      

Tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi huyện Đức Huệ năm 2020

      Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Công đoàn cơ sở trường Mầm non Hoa Sen đã tham gia Hội thi "Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi huyện Đức Huệ năm 2020" với 05 thành viên. Các đ/c đã đại diện cho 31 Công đoàn viên trường Mầm non Hoa Sen đến tham gia Hội thi "Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi huyện Đức Huệ năm 2020" với mong muốn được giao lưu, học hỏi, trao đổi các kinh nghiệm về các hoạt động Công đoàn trong những năm qua, hướng đến phấn đấu tốt hơn trong những năm tới.

Hội thi "Hội hoa xuân 2018"

HỘI THI "HỘI HOA XUÂN 2018Đến với: “Hội hoa xuân 2018” thực sự là một ngày hội đối với không chỉ các em nhỏ tại trường Mầm non Hoa Sen, mà còn đối với cả các bậc phụ huynh. Không gian sân trường tái hiện lại những gian chợ hoa thật sinh động, với rất nhiều loại hoa, những bông hoa vạn thọ, hay những bông hoa màu gà, cúc đồng tiền,…. cùng đua nhau khoe sắc. 

Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học cho đội ngũ  cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Sen, nhằm góp phần bổ sung thêm các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

Ngaøy 04/2/2015, tröôøng Maàm non Hoa Sen ñaõ toå chöùc hoäi thi theå duïc nhòp ñieäu, vôùi söï tham gia cuûa 9 lôùp maãu giaùo cuûa tröôøng, taát caû caùc lôùp tham gia ñeàu haøo höùng luyeän taäp mong sao ñoùng goùp nhöõng tieát muïc thaät ñaëc saéc, thuù vò cho caùc coâ, caùc phuï huynh vaø caùc beù tröôøng Maàm non.