^Về Đầu Trang

 

Hội thi "Hội hoa xuân 2018"

HỘI THI "HỘI HOA XUÂN 2018Đến với: “Hội hoa xuân 2018” thực sự là một ngày hội đối với không chỉ các em nhỏ tại trường Mầm non Hoa Sen, mà còn đối với cả các bậc phụ huynh. Không gian sân trường tái hiện lại những gian chợ hoa thật sinh động, với rất nhiều loại hoa, những bông hoa vạn thọ, hay những bông hoa màu gà, cúc đồng tiền,…. cùng đua nhau khoe sắc. 

Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học cho đội ngũ  cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Sen, nhằm góp phần bổ sung thêm các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

Ngaøy 04/2/2015, tröôøng Maàm non Hoa Sen ñaõ toå chöùc hoäi thi theå duïc nhòp ñieäu, vôùi söï tham gia cuûa 9 lôùp maãu giaùo cuûa tröôøng, taát caû caùc lôùp tham gia ñeàu haøo höùng luyeän taäp mong sao ñoùng goùp nhöõng tieát muïc thaät ñaëc saéc, thuù vò cho caùc coâ, caùc phuï huynh vaø caùc beù tröôøng Maàm non.