^Về Đầu Trang

 

Tin tức & Sự kiện


 • Hội thi "Hội hoa xuân 2018"

  HỘI THI "HỘI HOA XUÂN 2018" Đến với: “Hội hoa xuân 2018” thực sự là một ngày hội đối với không chỉ các em nhỏ tại trường Mầm non Hoa Sen, mà còn đối với cả các bậc phụ huynh. Không gian sân trường tái hiện lại những gian chợ hoa thật sinh động, với…

 • Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

  Hội thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018

  Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học cho đội ngũ  cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Sen, nhằm góp phần bổ sung thêm các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu về…

 • Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

  Hội thi thể dục nhịp điệu 2015-2016

  Ngaøy 04/2/2015, tröôøng Maàm non Hoa Sen ñaõ toå chöùc hoäi thi theå duïc nhòp ñieäu, vôùi söï tham gia cuûa 9 lôùp maãu giaùo cuûa tröôøng, taát caû caùc lôùp tham gia ñeàu haøo höùng luyeän taäp mong sao ñoùng goùp nhöõng tieát muïc thaät ñaëc saéc, thuù vò cho caùc coâ, caùc…

 
 • Tổng vệ sinh trường chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020

  Tổng vệ sinh trường chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020

   Để xây dựng môi trường trong trường mầm non “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp - Nở hoa - An toàn và thân thiện”, điều đó không thể thiếu được sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong trường.

 • Trang trí lớp đầu năm học 2019 - 2020

  Trang trí lớp đầu năm học 2019 - 2020

  Đặc điểm giáo dục ở lứa tuổi mầm non là “Trẻ học mà chơi, chơi mà học”, thông qua các trò chơi trẻ lĩnh hội được kiến thức. Vì vậy, để trẻ được học tập, vui chơi việc xây dựng cảnh quan, môi trường hoạt động trong và ngoài lớp hết sức quan trọng

 • HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8/3

  HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8/3

  HỌP MẶT MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2018             Hòa mình trong không khí vui mừng phấn khởi của Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Trường Mầm non Hoa Sen tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2018.