^Về Đầu Trang

 

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 1/ Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non của trường Mầm non Hoa Sen, năm học 2020 - 2021:

 

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỨC HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 127/KH-MNHS

Đông Thành, ngày 30 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh trẻ mầm non của Trường Mầm non Hoa Sen

năm học 2020 - 2021

       Căn cứ vào quyết định số: 14/2008/QĐ – BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào thông tư số: 06/2015/TTLT-GDĐT-BNV của Bộ nội vụ quy định về danh mục khung vị trí làm việc và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại địa phương và nhu cầu tuyển sinh trong năm học 2020-2021;

Trường Mầm non Hoa Sen lập kế hoạch tuyển sinh trong năm học 2020-2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

-Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở trường Mầm non.

-Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

-Thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, giảm số lượng học sinh trái tuyến. Đảm bảo học sinh học bán trú 100%.

II. Nội dung tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh:

Tuyển sinh vào trường Mầm non Hoa Sen theo phương thức xét tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi có hộ khẩu trên 6 tháng trong thị trấn Đông Thành.

3 Số lượng:

* Điểm chính:

- Trẻ từ 18 đến 24 tháng: tuyển 18 trẻ (Trẻ sinh tháng 3/2019 trở lên Nhóm 1-2).

- Trẻ từ 24 đến 36 tháng: trong đó đã có 14 trẻ, tuyển 10 trẻ (Nhóm 3-4).

            - Trẻ 3 tuổi (2017): Trong đó đã có 34 trẻ, tuyển 30 trẻ.

- Trẻ 4 tuổi (2016): Trong đó đã có 62 trẻ , tuyển 30 trẻ.

            - Trẻ 5 tuổi (2015): Trong đó đã có 142 trẻ, tuyển theo nhu cầu.

          * Điểm trường khu phố 4: (Tuyển sinh tại điểm khu phố 4)

          - Trẻ sinh năm 2016: Tuyển 30 trẻ

          - Trẻ sinh năm 2015: Trẻ cũ: 16, tuyển theo nhu cầu

3. Hồ sơ:

- Đơn xin học (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn thị trấn trên 6 tháng.

4. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

-Thời gian: Bắt đầu tuyển sinh từ 03/08/2020 đến hết ngày 12/8/2020.

-Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Hoa Sen.

III. Tổ chức thực hiện:

-Phối hợp với UBND thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn để có số liệu chính xác phục vụ cho công tác tuyển sinh trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, báo cáo về Phòng GD & ĐT theo quy định.

-Thông báo công khai về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi (ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi ).

-Thành lập Hội đồng tuyển sinh để tiến hành tuyển sinh năm học 2020-2021. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu đựơc giao.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non của trường Mầm non Hoa Sen năm học 2020-2021 trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD & ĐT huyện Đức Huệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD & ĐT;

-UBND thị trấn;

-Lưu:VT.

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Cúc

 

2/ Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC HUỆ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128/QĐ-MNHS

Đông Thành, ngày 30 tháng 07 năm 2020


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh

năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Căn cứ vào quyết định số: 14/2008/QĐ – BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ  vào kế hoạch số: 127/KH-MNHS ngày 30 tháng 7 năm 2020 của trường Mầm Non Hoa Sen về việc tuyển sinh trong năm học 2020-2021 ;

Căn cứ vào năng lực, đạo đức của cán bộ giáo viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng tuyển sinh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc            Hiệu trưởng      - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi        P.Hiệu trưởng   - P. Trưởng ban

3. Bà Nguyễn Thị Son                    CT công đoàn   - Thành viên  

4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương         Giáo viên         - Thành viên  

5. Bà: Đỗ Thanh Xuân                    Kế toán            - Thành viên

6. Ông: Nguyễn Hoàng Hà              Bảo vệ             - Thành viên  

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao của nhà trường trong năm học 2020-2021.

          Thời gian làm việc từ ngày 03/8/2020 đến ngày 14/8/2020.

Điều 3. Các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3;

-Lưu:VT.

                              (Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Cúc