^Về Đầu Trang

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Hoa Sen Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA SEN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
   
 

 

   Số: 164/KH-MNHS                   Đông Thành, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Hoa Sen, năm học 2021 - 2022

 
   

 

     Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Căn cứ vào tình hình thực tế, nay trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Mục đích và phạm vị tự đánh giá:

a) Mục đích tự đánh giá:

Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, nhằm xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường. Từ đó, thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường.

Để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

b) Phạm vi tự đánh giá:

Đánh giá toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn được quy định ở Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

2. Hội đồng tự đánh giá:

a) Hội đồng tự đánh giá được thành lập gồm có 24 thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Hồng Tươi

P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

Thư ký HĐ

4

Nguyễn Thị Nga

P. Hiệu trưởng

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Thị Son

GV-CTCĐ

Uỷ viên HĐ

6

Đào Thị Hồng Liên

GV-TT tổ lá

Uỷ viên HĐ

7

Nguyễn Thị Ngọc Mị

GV-TT tổ C-M

Uỷ viên HĐ

8

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

GV-TT tổ nhà trẻ

Uỷ viên HĐ

9

Dương Thị Thu Cúc

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

10

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

11

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

12

Phạm Huỳnh Bối Bối

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

13

Nguyễn Thị Hương Thảo

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

14

Võ Thị Hồng Tiên

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

15

Mai Thị Thúy Kiều

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

16

Đỗ Thị Hương

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

17

Trương Thị Trinh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

18

Phạm Thị Hồng Trinh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

19

Phạm Ngọc Anh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

20

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

21

Huỳnh Minh Thư

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

22

Trần Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

23

Đỗ Thị Thanh Xuân

Kế toán

Uỷ viên HĐ

24

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

b) Chủ tịch hội đồng TĐG thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác.

- Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên - Thư ký hội đồng

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo viên – Ủy viên HĐ

Thành viên

 

- Các nhóm công tác:

NHÓM/TIÊU CHUẨN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

NHIỆM VỤ

 

 

 

Nhóm 1: Tiêu chuẩn 1 (gồm 10 tiêu chí)

Nguyễn Thị Hồng Tươi

P.Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chuẩn 1

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Giáo viên – TTCM nhà trẻ

Kiểm tra minh chứng TC 1

Đỗ Thị Thanh Xuân

Kế toán

Thu thập minh chứng TC 1

Nguyễn Thị Ngọc Mị

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 1

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 1

Dương Thị Thu Cúc

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 1

Phạm Huỳnh Bối Bối

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 1

 

 

Nhóm 2: Tiêu chuẩn 2 (gồm 03 tiêu chí)

Đào Thị Hồng Liên

Giáo viên – TTCM khối lá

Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chuẩn 2

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hiệu trưởng

Kiểm tra minh chứng TC 2

Đỗ Thị Hương

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 2

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 2

Trương Thị Trinh

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 2

 

 

Nhóm 3: Tiêu chuẩn 3 (gồm 06 tiêu chí)

Mai Thị Thúy Kiều

Giáo viên

Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chuẩn 3

Phạm Ngọc Anh

Giáo viên

Kiểm tra minh chứng TC 3

Trần Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 3

Võ Thị Hồng Tiên

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 3

 

 

Nhóm 4: Tiêu chuẩn 4 (gồm 02 tiêu chí)

Nguyễn Thị Nga

P.Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chuẩn 4

Nguyễn Thị Son

Giáo viên – CTCĐ

Kiểm tra minh chứng TC 4

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên

 

Huỳnh Minh Thư

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 4

 

 

 

Nhóm 5: Tiêu chuẩn 5 (gồm 04 tiêu chí)

Nguyễn Thị Hồng Tươi

P.Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Phụ trách tiêu chuẩn 5

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên  

Kiểm tra minh chứng TC 5

Nguyễn Thị Hương Thảo

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 5

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 5

Phạm Thị Hồng Trinh

Giáo viên

Thu thập minh chứng TC 4

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:

a) Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động.

- Nguồn nhân lực:                                                                                           

Huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của trường: Ban giám hiệu, Chi ủy Chi Bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng, các giáo viên và nhân viên trường có năng lực tham gia đánh giá chất lượng.

- Cơ sở vật chất và tài chính:

Bố trí máy tính, máy in và các trang thiết bị khác, trích nguồn kinh phí hoạt động từ ngân sách, phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục.

b) Xác định thời gian cần được cung cấp các nguồn lực.

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động

Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời điểm huy động

 

1. Tổ

chức và   quản lý nhà trường

 

 

1

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường.

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

 

2

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ.

 

 

(Từ 11/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

 

3

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn trường và địa phương cung cấp hồ sơ

 

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

 

4

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng

 

 

(Từ 12/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

5

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng, bộ phận bán trú trường

 

(Từ 12/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

6

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận kế toán trường

 

(Từ 11/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

 

7

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng, bộ phận chuyên môn trường

 

(Từ 12/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

8

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng, chuyên môn, bán trú trường

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

9

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ lưu trữ tại văn phòng

 

(Từ 11/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

10

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận bán trú lưu trữ hồ sơ

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 1

 

 

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

 

1

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ quản lý nhân sự, hồ sơ chuyên môn

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 2

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

2

Tập hợp số liệu, thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ quản lý nhân sự, hồ sơ chuyên môn

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 2

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

3

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ quản lý nhân sự

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 2

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

 

1

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ, tài liệu, sơ đồ, các quyết định, biên bản bàn giao lưu trữ tại văn phòng trường.

Thực tế

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

2

Thu thập thông tin và minh chứng

Tài liệu, sơ đồ lưu trữ tại văn phòng trường

Thực tế

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

3

Thu thập thông tin và minh chứng

Sơ đồ, các hồ sơ thiết kế xây dựng trường lưu trử tại văn phòng trường.

Thực tế

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

4

Thu thập thông tin và minh chứng

Sơ đồ, các hồ sơ thiết kế xây dựng trường lưu trử tại văn phòng trường.

Thực tế

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

 

5

Thu thập thông tin và minh chứng

Biên bản tiếp nhận, mua bán, sửa chữa đồ dùng đồ chơi

Thực tế

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

 

6

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ quản lý tài sản lưu trữ tại kế toán

Thực tế

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 3

 

4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

1

Thu thập thông tin và minh chứng

Hồ sơ của Ban đại diện cha mẹ trẻ

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 4

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

2

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận văn phòng cung cấp các văn bản tham mưu, sổ đóng góp (nguồn XHHGD)

(Từ 11/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 4

Sổ bé ngoan của trẻ

 

 

 

5. Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

 

 

1

Thu thập thông tin và minh chứng

Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  

(Từ 11/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 5

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

2

Thu thập thông tin và minh chứng

Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm.

Bộ phận bán trú    

 

(Từ 10/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 5

Máy vi tính, văn phòng phẩm

 

3

Thu thập thông tin và minh chứng

Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm

Bộ phận bán trú, hồ sơ theo dõi sức khỏe trẻ của bộ phận y tế trường

 

(Từ 12/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 5

Máy vi tín, văn phòng phẩm

 

4

Thu thập thông tin và minh chứng

Bộ phận chuyên môn, bộ phận bán trú, các lớp  

 

(Từ 12/2021 đến 05/2022)

 

Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí

Nhóm công tác chuyên trách số 5

4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí:

Từng nhóm phụ trách từng tiêu chuẩn chủ động phân công từng thành viên phụ trách thu thập thông tin, minh chứng cho từng tiêu chí.

5. Thời gian biểu:

Thời gian

Các hoạt động

Tháng 10/2021

- Thành lập hội đồng tự đánh giá

- Họp hội đồng tự đánh giá phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nhóm; xây dựng kế hoạch tự đánh giá

Tháng 10/2021

- Phổ biến quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng GDMN tới 100% CBGVNV trong nhà trường;

- Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho CBGVNV;

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể CBGVNV

Tháng 11/2021

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Các nhóm công tác thu thập thông tin minh chứng liên quan đến các tiêu chí theo sự phân công của CTHĐ

- Mã hóa các thông tin và minh chứng thu được

- Các nhóm công tác viết các phiếu đánh giá tiêu chí

Tháng 11/2021

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận những vấn đề nẩy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được và xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung

- Các nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến đóng góp

 

- Các nhóm công tác chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

Tháng 11/2021 – 05/2022

- Thu thập xử lý thông tin và minh chứng bổ sung

05/2021

- Dự thảo báo cáo TĐG

04 - 05/2022

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG, xử lý thông tin và minh chứng nếu có.

04 – 05/2022

- Tiếp tục kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG, xử lý thông tin và minh chứng nếu có.

04/2022

- Họp hội đồng TĐG để thông qua dự thảo báo cáo TĐG

- Chỉnh sửa dự thảo báo cáo TĐG

04/2022

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp

04/2022

- Xử lý các ý kiến và hoàn thiện báo cáo TĐG

- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ nhà trường

05/2022

- Thực hiện báo cáo TĐG trên phần mềm

05/2022

- Hoàn thành báo cáo TĐG trên phần mềm và nộp về PGD

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Hội đồng TĐG;

- Lưu: VT.

                                                

       TM. HỘI ĐỒNG

     CHỦ TỊCH

      (Đã ký) 

    NGUYỄN THỊ THU CÚC