^Về Đầu Trang

 

Báo cáo Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Báo cáo Công tác kiểm định chất lượng giáo dục  và công nhận đạt chuẩn quốc gia  

Kế hoạch kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia năm học 2019-2020

Mục đích tự đánh giá: Nhằm xem xét, kiểm tra, đánh giá theo 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, nhằm xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường. Từ đó, thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.