^Về Đầu Trang

 

Chương trình học lớp mầm 1 (tháng 01/2020)

Chủ đề nhánh 1: MỘT SỐ LOẠI HOA

Thời gian: 6/1/2020è10/1/2020

¯ Yêu cầu:

- Nhaän bieát ñöôïc quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa hoa, caùc boä phaän cuûa hoa, nhieäm vuï laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng, lôïi ích cuûa hoa ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Nhaän bieát ñöôïc caùc nhoùm coù soá löôïng 8, nhaän bieát soá 8.

-Bieát phoái hôïp caùc neùt veõ, quan saùt caûnh vaät thaät, caét daùn hoa theo suy nghó vaø trí töôûng töôïng cuûa chaùu.

¯ Kế hoạch tuần:

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN/NỘI DUNG

THỨ 2: 6/1

THỨ 3: 7/1

THỨ 4: 8/1

THỨ 5: 9/1

THỨ 6: 10/1

Đón trẻ

Trò chuyện về một số loại hoa

Trò chuyện về màu sắc của hoa

Trò chuyện về cách chăm sóc hoa.

Trò chuyện về cách trồng hoa và chăm sóc.

Trò chuyện về tên, màu sắc của hoa.

Thể dục sáng

- Cho trẻ đi theo đội hình, đi các kiểu chân.

- Tập BTPTC: Hô hấp – tay – chân - bụng - bật trên nền nhạc: Bé khỏe bé ngoan

Hoạt động học

PTNT

Tết và mùa xuân

PTNN

Sự tích bánh chưng bánh dày

PTTC

Đi trong đường hẹp

NHĐ: Làm thế nào cho răng sạch

PTTM

Mùa xuân đến rồi

PTTC-XH

Bé yêu ngày tết

Hoạt động ngoài trời

-           Quan sát hoa mai

- Trò chuyện về hoa mai

-           TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

- Quan sát hoa ngày tết

- Trò chuyện xem tranh về ngày tết cổ truyền

- TC: Chạy nhanh đến cờ

- Chơi tự do.

-Quan sát không khí ngày tết

-Trò chuyện và xem tranh về một số phong tục ngày tết

-TC: Chơi U

- Chơi tự do.

- Quan sát về các loại bánh mứt ngày tết

- Trò chuyện về tết

-           TC: Bòn bon xi cô la.

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa đào

- Trò chuyện về phong tục ngày tết.

-TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

Hoạt động chơi các góc

- Góc phaân vai: Cöûa haøng baùn baùnh möùt, hoa, Làm đồ ăn trang trí ngày tết

- Góc xaây döïng: Xaây coâng vieân ngaøy teát

- Góc ngheä thuaät: Bieåu dieãn vaên ngheä, veõ hoa muøa xuaân, trang trí lớp học ngày tết, làm thiệp, cắm hoa.

- Góc hoïc taäp: Xem tranh aûnh veà caùc loaïi hoa ngaøy teat. Nối chữ số, chơi ghép tranh, lô tô, tô màu hoa mai hoa đào.

- Góc thieân nhieân: Chaêm soùc vöôøn hoa cuûa lôùp

Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế

- Cô cho trẻ rửa tay, vệ sinh, xếp nệm gối giường ngay ngắn

- Cô và trẻ cùng xếp bàn ăn, chia thức ăn cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục trẻ giữ vệ sinh khu vực ăn, ăn hết suất ăn của mình.

- Dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ ngủ, cô chú ý quan sát một số bất thường của trẻ

- Cho trẻ vệ sinh, chuẩn bị ăn xế.

Hoạt động chiều

- Ôn lại về Tết và mùa xuân

- Làm quen câu chuyện bánh chưng bánh dày.

- TC: Cắm hoa

- Chơi tự do.

- Ôn lại câu chuyện bánh chưng bánh dày

- Làm quen vận động Đi trong đường hẹp

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài tập Đi trong đường hẹp

- Làm quen bài hát Mùa xuân đến rồi

- TC: Ghép tranh.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài hát Mùa xuân đến rồi

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm ngày tết.

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại ý nghĩa về ngày tết

- Làm quen một số loại rau

- TC: Ai mà tài thế.

- Chơi tự do.

Trả trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Nhắc nhở trẻ biết chào ba mẹ đến đón, ra về biết chào cô và các bạn.

Chủ đề nhánh 2: TẾT VÀ MÙA XUÂN

Thời gian: 13/1/2020è17/1/2020

¯ Yêu cầu:

- Cháu biết được những công việc cần làm của gia đình để đón tết.

- Bieát phụ giúp ba, mẹ trang trí, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đón tết.    

- Cháu biết chia sẻ niềm vui vói bạn, với mọi người xung    

- Biết giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống trong ngày tết.  

- Cảm nhận vẻ đẹp của trang phục ngày tết

¯ Kế hoạch tuần:

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN/NỘI DUNG

THỨ 2: 13/1

THỨ 3: 14/1

THỨ 4: 15/1

THỨ 5: 16/1

THỨ 6: 17/2

Đón trẻ

Trò chuyện về ngày tết

Trò chuyện về việc chuẩn bị đón tết

Trò chuyện về trang trí ngày tết

Trò chuyện về ý nghĩa này tết

Trò chuyện về việc chúc tết

Thể dục sáng

- Cho trẻ đi theo đội hình, đi các kiểu chân.

- Tập BTPTC: Hô hấp – tay – chân - bụng - bật trên nền nhạc “Ngày tết quê em”

Hoạt động học

PTNT

Tết và mùa xuân

PTNN

Sự tích bánh chưng bánh dày

PTTC

Đi trong đường hẹp

NHĐ: Làm thế nào cho răng sạch

PTTM

Mùa xuân đến rồi

PTTC-XH

Bé yêu ngày tết

Hoạt động ngoài trời

-           Quan sát hoa mai

- Trò chuyện về hoa mai

-           TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa ngày tết

- Trò chuyện xem tranh về ngày tết cổ truyền

- TC: Chạy nhanh đến cờ

- Chơi tự do.

-Quan sát không khí ngày tết

-Trò chuyện và xem tranh về một số phong tục ngày tết

-TC: Chơi U

- Chơi tự do.

- Quan sát về các loại bánh mứt ngày tết

- Trò chuyện về tết

-           TC: Giữ thăng bằng trên dây

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa đào

- Trò chuyện về phong tục ngày tết.

-TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

Hoạt động chơi các góc

- Góc phaân vai: Cöûa haøng baùn baùnh möùt, hoa, Làm đồ ăn trang trí ngày tết

- Góc xaây döïng: Xaây coâng vieân ngaøy teát

- Góc ngheä thuaät: Bieåu dieãn vaên ngheä, veõ hoa muøa xuaân, trang trí lớp học ngày tết, làm thiệp, cắm hoa.

- Góc hoïc taäp: Xem tranh aûnh veà caùc loaïi hoa ngaøy teat. Nối chữ số, chơi ghép tranh, lô tô, tô màu hoa mai hoa đào.

- Góc thieân nhieân: Chaêm soùc vöôøn hoa cuûa lôùp

Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế

- Cô cho trẻ rửa tay, vệ sinh, xếp nệm gối giường ngay ngắn

- Cô và trẻ cùng xếp bàn ăn, chia thức ăn cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục trẻ giữ vệ sinh khu vực ăn, ăn hết suất ăn của mình.

- Dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ ngủ, cô chú ý quan sát một số bất thường của trẻ

- Cho trẻ vệ sinh, chuẩn bị ăn xế.

Hoạt động chiều

- Ôn lại về Tết và mùa xuân

- Làm quen câu chuyện bánh chưng bánh dày.

- TC: Con thỏ

- Chơi tự do.

- Ôn lại câu chuyện bánh chưng bánh dày

- Làm quen vận động Đi trong đường hẹp

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài tập Đi trong đường hẹp

- Làm quen bài hát Mùa xuân đến rồi

- TC: Ghép tranh.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài hát Mùa xuân đến rồi

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm ngày tết.

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại ý nghĩa về ngày tết

- Làm quen một số loại rau

- TC: Ai mà tài thế.

- Chơi tự do.

Trả trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Nhắc nhở trẻ biết chào ba mẹ đến đón, ra về biết chào cô và các bạn.