^Về Đầu Trang

 

Chương trình học lớp mầm 2 (tháng 5/2021)

Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thị Liễu

Tháng 5/2021 là tháng cuối cùng của năm học 2020 - 2021, năm học với biết bao điều mới lạ mà các bé lớp mầm 2 được trải qua. Cũng trong tháng này, các bé sẽ được làm quen những kiến thức liên quan đến quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu.

Chương trình học lớp mầm 1 (tháng 01/2020)

Chủ đề nhánh 1: MỘT SỐ LOẠI HOA

Thời gian: 6/1/2020è10/1/2020

¯ Yêu cầu:

- Nhaän bieát ñöôïc quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa hoa, caùc boä phaän cuûa hoa, nhieäm vuï laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng, lôïi ích cuûa hoa ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Nhaän bieát ñöôïc caùc nhoùm coù soá löôïng 8, nhaän bieát soá 8.

-Bieát phoái hôïp caùc neùt veõ, quan saùt caûnh vaät thaät, caét daùn hoa theo suy nghó vaø trí töôûng töôïng cuûa chaùu.

¯ Kế hoạch tuần:

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN/NỘI DUNG

THỨ 2: 6/1

THỨ 3: 7/1

THỨ 4: 8/1

THỨ 5: 9/1

THỨ 6: 10/1

Đón trẻ

Trò chuyện về một số loại hoa

Trò chuyện về màu sắc của hoa

Trò chuyện về cách chăm sóc hoa.

Trò chuyện về cách trồng hoa và chăm sóc.

Trò chuyện về tên, màu sắc của hoa.

Thể dục sáng

- Cho trẻ đi theo đội hình, đi các kiểu chân.

- Tập BTPTC: Hô hấp – tay – chân - bụng - bật trên nền nhạc: Bé khỏe bé ngoan

Hoạt động học

PTNT

Tết và mùa xuân

PTNN

Sự tích bánh chưng bánh dày

PTTC

Đi trong đường hẹp

NHĐ: Làm thế nào cho răng sạch

PTTM

Mùa xuân đến rồi

PTTC-XH

Bé yêu ngày tết

Hoạt động ngoài trời

-           Quan sát hoa mai

- Trò chuyện về hoa mai

-           TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

- Quan sát hoa ngày tết

- Trò chuyện xem tranh về ngày tết cổ truyền

- TC: Chạy nhanh đến cờ

- Chơi tự do.

-Quan sát không khí ngày tết

-Trò chuyện và xem tranh về một số phong tục ngày tết

-TC: Chơi U

- Chơi tự do.

- Quan sát về các loại bánh mứt ngày tết

- Trò chuyện về tết

-           TC: Bòn bon xi cô la.

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa đào

- Trò chuyện về phong tục ngày tết.

-TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

Hoạt động chơi các góc

- Góc phaân vai: Cöûa haøng baùn baùnh möùt, hoa, Làm đồ ăn trang trí ngày tết

- Góc xaây döïng: Xaây coâng vieân ngaøy teát

- Góc ngheä thuaät: Bieåu dieãn vaên ngheä, veõ hoa muøa xuaân, trang trí lớp học ngày tết, làm thiệp, cắm hoa.

- Góc hoïc taäp: Xem tranh aûnh veà caùc loaïi hoa ngaøy teat. Nối chữ số, chơi ghép tranh, lô tô, tô màu hoa mai hoa đào.

- Góc thieân nhieân: Chaêm soùc vöôøn hoa cuûa lôùp

Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế

- Cô cho trẻ rửa tay, vệ sinh, xếp nệm gối giường ngay ngắn

- Cô và trẻ cùng xếp bàn ăn, chia thức ăn cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục trẻ giữ vệ sinh khu vực ăn, ăn hết suất ăn của mình.

- Dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ ngủ, cô chú ý quan sát một số bất thường của trẻ

- Cho trẻ vệ sinh, chuẩn bị ăn xế.

Hoạt động chiều

- Ôn lại về Tết và mùa xuân

- Làm quen câu chuyện bánh chưng bánh dày.

- TC: Cắm hoa

- Chơi tự do.

- Ôn lại câu chuyện bánh chưng bánh dày

- Làm quen vận động Đi trong đường hẹp

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài tập Đi trong đường hẹp

- Làm quen bài hát Mùa xuân đến rồi

- TC: Ghép tranh.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài hát Mùa xuân đến rồi

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm ngày tết.

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại ý nghĩa về ngày tết

- Làm quen một số loại rau

- TC: Ai mà tài thế.

- Chơi tự do.

Trả trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Nhắc nhở trẻ biết chào ba mẹ đến đón, ra về biết chào cô và các bạn.

Chủ đề nhánh 2: TẾT VÀ MÙA XUÂN

Thời gian: 13/1/2020è17/1/2020

¯ Yêu cầu:

- Cháu biết được những công việc cần làm của gia đình để đón tết.

- Bieát phụ giúp ba, mẹ trang trí, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đón tết.    

- Cháu biết chia sẻ niềm vui vói bạn, với mọi người xung    

- Biết giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống trong ngày tết.  

- Cảm nhận vẻ đẹp của trang phục ngày tết

¯ Kế hoạch tuần:

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN/NỘI DUNG

THỨ 2: 13/1

THỨ 3: 14/1

THỨ 4: 15/1

THỨ 5: 16/1

THỨ 6: 17/2

Đón trẻ

Trò chuyện về ngày tết

Trò chuyện về việc chuẩn bị đón tết

Trò chuyện về trang trí ngày tết

Trò chuyện về ý nghĩa này tết

Trò chuyện về việc chúc tết

Thể dục sáng

- Cho trẻ đi theo đội hình, đi các kiểu chân.

- Tập BTPTC: Hô hấp – tay – chân - bụng - bật trên nền nhạc “Ngày tết quê em”

Hoạt động học

PTNT

Tết và mùa xuân

PTNN

Sự tích bánh chưng bánh dày

PTTC

Đi trong đường hẹp

NHĐ: Làm thế nào cho răng sạch

PTTM

Mùa xuân đến rồi

PTTC-XH

Bé yêu ngày tết

Hoạt động ngoài trời

-           Quan sát hoa mai

- Trò chuyện về hoa mai

-           TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa ngày tết

- Trò chuyện xem tranh về ngày tết cổ truyền

- TC: Chạy nhanh đến cờ

- Chơi tự do.

-Quan sát không khí ngày tết

-Trò chuyện và xem tranh về một số phong tục ngày tết

-TC: Chơi U

- Chơi tự do.

- Quan sát về các loại bánh mứt ngày tết

- Trò chuyện về tết

-           TC: Giữ thăng bằng trên dây

- Chơi tự do.

-           Quan sát hoa đào

- Trò chuyện về phong tục ngày tết.

-TC: Tiếp sức

- Chơi tự do.

Hoạt động chơi các góc

- Góc phaân vai: Cöûa haøng baùn baùnh möùt, hoa, Làm đồ ăn trang trí ngày tết

- Góc xaây döïng: Xaây coâng vieân ngaøy teát

- Góc ngheä thuaät: Bieåu dieãn vaên ngheä, veõ hoa muøa xuaân, trang trí lớp học ngày tết, làm thiệp, cắm hoa.

- Góc hoïc taäp: Xem tranh aûnh veà caùc loaïi hoa ngaøy teat. Nối chữ số, chơi ghép tranh, lô tô, tô màu hoa mai hoa đào.

- Góc thieân nhieân: Chaêm soùc vöôøn hoa cuûa lôùp

Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn xế

- Cô cho trẻ rửa tay, vệ sinh, xếp nệm gối giường ngay ngắn

- Cô và trẻ cùng xếp bàn ăn, chia thức ăn cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục trẻ giữ vệ sinh khu vực ăn, ăn hết suất ăn của mình.

- Dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ ngủ, cô chú ý quan sát một số bất thường của trẻ

- Cho trẻ vệ sinh, chuẩn bị ăn xế.

Hoạt động chiều

- Ôn lại về Tết và mùa xuân

- Làm quen câu chuyện bánh chưng bánh dày.

- TC: Con thỏ

- Chơi tự do.

- Ôn lại câu chuyện bánh chưng bánh dày

- Làm quen vận động Đi trong đường hẹp

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài tập Đi trong đường hẹp

- Làm quen bài hát Mùa xuân đến rồi

- TC: Ghép tranh.

- Chơi tự do.

- Ôn lại bài hát Mùa xuân đến rồi

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm ngày tết.

- Thực hiện học phẩm.

- Chơi tự do.

- Ôn lại ý nghĩa về ngày tết

- Làm quen một số loại rau

- TC: Ai mà tài thế.

- Chơi tự do.

Trả trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Nhắc nhở trẻ biết chào ba mẹ đến đón, ra về biết chào cô và các bạn.

Chương trình học lớp mầm 2 tháng 03+04+05/2018

Tháng 03 đến tháng 05/2018, các phụ huynh có muốn biết con em của mình học tập, vui chơi những gì trong trường hay không vậy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhe!

Chương trình học lớp mầm 1 tháng 03+04+05/2018

Tháng 03 đến tháng 05 các bé lớp mầm 1, với lứa tuổi ham thích học hỏi, thích thú tìm hiểu, khám phá các sự vật xung quanh, tin chắc rằng các bé sẽ càng thích hơn khi nghe cô Cúc và cô Nga hướng dẫn tìm hiểu những kiến thức mới, được tham gia các hoạt động, trò chơi vô cùng bổ ích và thú vị.

Chương trình học lớp mầm 1 tháng 01/2018

        Đến với tháng 01 năm 2018, tháng đầu tiên bước sang của năm mới, cũng là tháng đầu tiên của học kỳ 2. Thời điểm các bé lớp mầm 1 đã bớt khóc nhè, các cô cũng đỡ vất vả hơn trong công tác chăm sóc, để có thể yên tâm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục với biết bao ấp ủ, dự định, chúng ta cùng tìm hiểu xem nó là gì nhé! 

Chương trình học lớp mầm 2 tháng 01/2018

          Tháng 01/2018, lớp mầm 2 với sự chăm sóc giáo dục của cô Liễu và cô Bối, các bé lớp mầm 2 sẽ được tham gia vào các hoạt động vui chơi tại trường mầm non với nhiều hoạt động vô cùng thú vị, các bé sẽ được biết về sự hình thành của nước, về các hiện tượng thiên nhiên như thế nào qua chủ điểm nước và các hiện tượng thiên nhiên. Không những thế, các bé còn sẽ biết thế giới thực vật quanh bé bao la, đa dạng như thế nào!

Chương trình học lớp mầm 3 tháng 04 + 05/2017

Một số chủ đề nhánh của chủ điểm lớn "thế giới động vật" và chủ điểm "quê hương, đất nước, Bác Hồ".

Chương trình học lớp mầm 2 tháng 04 + 05/2017

Lớp mầm, trẻ 3 - 4 tuổi, đây là lứa tuổi trẻ ham hiểu biết, luôn thích tìm hiểu khám phá mọi vật xung quanh, vì thế các giáo viên lớp mầm 2 không thể nào không giới thiệu các bé làm quen 2 chủ điểm rất thú vị và không kém phần bổ ích, đó là: "Thế giới thực vật", "Quê hương, đât nước, Bác Hồ".

Chương trình học lớp mầm 1 tháng 04 + 05/2017

          Tháng 04 và tháng 05/2017 là 02 tháng cuối cùng của năm học 2016 - 2017 các bé được học hỏi, vui chơi ở trường mầm non. Vào những ngày cuối của năm học, các bé lớp mầm 1 sẽ được cô Ngọc Nga và cô Ngọc Mị giới thiệu, tổ chức các hoạt động vui chơi, khám phá qua những chủ điểm cuối cùng của năm học này, chúng ta cùng tìm hiểu xem đó là gì nhé!

Chương trình học lớp mầm 3 tháng 03/2017

Chủ điểm "thế giới thực vật" các bé sẽ được cô Liễu giới thiệu cho các bé biết, các bé sẽ còn được học tập vui chơi, được chơi các trò chơi liên quan chủ điểm vô cùng thú vị.