^Về Đầu Trang

 

Cân đo nhóm 3+4 tháng 04/2021

DANH SÁCH CÂN ĐO TRẺ LỚP NHÓM 3+4 THÁNG 4/2021
               
Số
TT
Họ và tên Năm
 sinh
Cân nặng Tình trạng dinh dưỡng Chiều cao Tình trạng dinh dưỡng Kết luận
1 Nguyễn Bảo Nam 23/01/2018 14 BT 95 BT BT
2 Hồ Nhật Minh 01/01/2018 14 BT 95 BT BT
3 Đặng Hoàng Minh 29/05/2018 12 BT 88 BT BT
4 Nguyễn Chí Thiện 07/03/2018 11 BT 88 SDDTTC SDDTTC
5 Nguyễn Minh Triết 18/07/2018 12 BT 89 BT BT
6 Trần Võ Gia Nghi 25/02/2018 12 BT 93 BT BT
7 Mai Quỳnh Anh 08/04/2018 17 BT 97 BT BT
8 Lê Thị Phương Vi 30/06/2018 14 BT 97 BT BT
9 Ngô Như Ý 07/03/2018 13 BT 93 BT BT
10 Ngô võ Hải Đông 12/5/2018 15 BT 95 BT BT
11 Phạm Nhã Uyên 13/07/2018 15 BT 96 BT BT
12 Lê Minh Thùy 24/03/2018 14 BT 96 BT BT
13 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 27/01/2018 16 BT 100 BT BT
14 Huỳnh Khánh My 23/02/2018 14 BT 94 BT BT
15 Nguyễn Lâm Nhất Phong 25/04/2018 16 BT 101 BT BT
16 Nguyễn Ngọc Linh Đan 16/01/2018 14 BT 99 BT BT
17 Huỳnh Hoàng Tú Anh 03/01/2018 12 BT 92 BT BT
18 Nguyễn Minh Tú 06/01/2018 21 BÉO PHÌ 100 BT BÉO PHÌ
19 Nguyễn Phúc Nguyên 16/04/2018 19 T CÂN 98 BT T CÂN
20 Phùng Hải Anh 19/07/2018 13 BT 93 BT BT
21 Trương Minh Hiếu 02/08/2018 19 T CÂN 98 BT T CÂN
22 Võ Nam Phát 03/05/2018 13 BT 92 BT BT
23 Lê Phạm Gia Bảo 15/03/2018 14 BT 98 BT BT
24 Trương Huỳnh Gia Nhi 2.9.2018 13 BT 86 BT BT
25 Trần Hồng Ngọc 9.5.2018 13 BT 93 BT BT
26 Nguyễn Ngọc Anh 30.8.2018 11 BT 88 BT BT
27    Ngô   Bảo Ngọc 9.10.2018 16 BT 91 BT BT

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Bưa - Nguyễn Thị Ngọc Quyên

         Chịu trách nhiệm cân đo: Bùi Thị Thanh Trúc