^Về Đầu Trang

 

Cân đo lớp mầm 2 tháng 04/2021

 

DANH SÁCH CÂN ĐO TRẺ LỚP MẦM 2 THÁNG 4/2021 
               
Số
TT
Họ và tên Năm
 sinh
Cân nặng Tình trạng dinh dưỡng Chiều cao Tình trạng dinh dưỡng Kết luận
1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 10/04/2017 17 BT 104 BT BT
2 Lê Vũ Anh 18/07/2017 15 BT 101 BT BT
3 Lương Quang Triết 10/07/2017 17 BT 102 BT BT
4 Lê Đoàn Hồng An 24/09/2017 15 BT 96 BT BT
5 Lê Trương Minh Tuyết 09/05/2017 16.5 BT 100 BT BT
6 Trần Thị Bảo Trân 09/04/2017 20 BT 107 BT BT
7 Nguyễn Hữu Thiện 26.9.2017 14 BT 98 BT BT
8 Phan Tạ Quỳnh Như 09/01/2017 15.5 BT 102 BT BT
9 Nguyễn Hoàng Phương Long 16/10/2017 17 BT 104 BT BT
10 Nguyễn Đăng Khoa 04/12/2017 15 BT 99 BT BT
11 Dương Thị Tường Vi 03/07/2017 14.5 BT 98 BT BT
12 Phan Trung Kiên 3.1.2017 17 BT 104 BT BT
13 Nguyễn Võ Quỳnh Như 01/01/2017 18 BT 106 BT BT
14 Trần Phan Đăng Khoa 29/04/2017 18.5 BT 105 BT BT
15 Đỗ Minh Hoàng 28/11/2017 15 BT 96 BT BT
16 Đào Nguyễn Anh Khôi 19/09/2017 15 BT 99 BT BT
17 Lâm Trần An Khang 02/08/2017 18.5 BT 104 BT BT
18 Bùi Mai Ánh Huệ 14/10/2017 17 BT 102 BT BT
19 Nguyễn Hoàng Minh Châu 07/05/20147 14 BT 100 BT BT
20 Phạm Hồ Thanh Trà 05/02/2017 16 BT 105 BT BT
21 Trương Quỳnh Như 12/01/2017 15 BT 106 BT BT
22 Lê Minh Lâm 30/1/2017 23 BT 114 BT BT
23 Nguyễn Trần Phương Anh 13/09/2017 14.5 BT 100 BT BT
24 Dương Phú Thành 09/11/2017 18 BT 101 BT BT
25 Tăng Huỳnh Anh 09/09/2017 14 BT 93 BT BT
26 Đinh Nguyễn Nhật Hoàng 12/09/2017 15 BT 102 BT BT
27 Lê Gia Huy 14/01/2017 14.5 BT 98 BT BT
28 Lê Gia Khang 14/01/2017 15 BT 99 BT BT
29  Võ Thanh Phú 29.6.2017 27 BÉO PHÌ 112 BT BÉO PHÌ
30 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24.3.2018 12 BT 91 BT BT

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Nga - Phạm Huỳnh Bối Bối

                 Chịu trách nhiệm cân đo: Bùi Thị Thanh Trúc