^Về Đầu Trang

 

Cân đo lớp chồi 2 tháng 04/2021

 

DANH SÁCH CÂN ĐO TRẺ LỚP CHỔI 2  THÁNG 4
               
Số
TT
Họ và tên Năm
 sinh
Cân nặng Tình trạng dinh dưỡng Chiều cao Tình trạng dinh dưỡng Kết luận
1 Nguyễn Quốc Khánh 12/05/2016 21.5 BT 109 BT BT
2 Bùi Trần Như Ngọc 14/03/2016 21 BT 112 BT BT
3 Nguyễn Ngọc Gia Hân 19/02/2016 19.5 BT 114 BT BT
4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 01/09/2016 20.5 BT 116 BT BT
5 Phạm Lê Tuyết Nhi 02/11/2016 17 BT 103 BT BT
6 Nguyễn Xuân Quý 19/02/2016 19.5 BT 111 BT BT
7 Nguyễn Nam Khánh 24/04/2016 18 BT 103 BT BT
8 Nguyễn Thiên Phúc 29/09/2016 21 BT 119 BT BT
9 Hà Ngọc Gia Hân 27/05/2016 18.5 BT 112 BT BT
10 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 02/11/2016 18 BT 106 BT BT
11 Nguyễn Phúc Hưng 11/10/2016 16 BT 103 BT BT
12 Trần Lê Phước Đức 05/03/2016 18.5 BT 108 BT BT
13 Trần Lâm Bỉnh Hiền 06/01/2016 31 BÉO PHÌ 118 BT BÉO PHÌ
14 Phạm Ngọc Nhã Uyên 26/08//2016 20 BT 111 BT BT
15 Nguyễn Đặng Duy Anh 25/09/2016 15.5 BT 105 BT BT
16 Trần Trọng Hiếu 03/01//2016 33 BÉO PHÌ 120 BT BÉO PHÌ
17 Hồng Khánh Ngọc 23/12/2016          
18 Lê Phúc Thuận 25/05/2016 18 BT 108 BT BT
19 Trương Quốc Khánh 18/12/2016 16 BT 105 BT BT
20 Nguyễn Trúc Lam 05/09/2016 16.5 BT 106 BT BT
21 Lâm Ngọc Thảo Nguyên 16/11/2016 25 BT 117 BT BT
22 Lê Nhã Kỳ 14/04/2016 22 BT 114 BT BT
23 Lê Ngọc Thảo My 23/11/2016 26 T CÂN 112 BT T CÂN
24 Trương Thiên Duy 22/04/2016 19 BT 106 BT BT
25 Thạch Nguyễn Kim Hoàng 10/05/2016 18 BT 103 BT BT
26 Dương Phạm Hải Băng 12/05/2016 27 BÉO PHÌ 110 BT BÉO PHÌ
27 Nguyễn Nguyễn Thanh Nhã 03/01/2016 20.5 BT 113 BT BT
28 Thành Hoàng Mỹ Duyên 06/07/2016 22 BT 112 BT BT
29 Nguyễn Lê Chí Thiện 20/07/2016 23 BT 118 BT BT
30 Nguyễn Hoàng Gia Phát 03/08/2016 19 BT 112 BT BT

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Hương

                 Chịu trách nhiệm cân đo: Bùi Thị Thanh Trúc